Shoryuken

"Shoryuken! Right Down Right + Punch"

From The Funny Cat Page

Shoryuken