open-source

Neuros OSD - Front View

Neuros OSD - Front View

Here's the view of the front of my new Neuros OSD.