star

Nebulosity around V* V1578 Cyg

Nebulosity around V* V1578 Cyg

This is a nebula around V* V1578 Cyg.