carrot

i has a karot

i has a karot

"I have a carrot" 

:chomp: